Trestné právo

V oblasti trestného práva poskytujeme v podstatnej miere nasledovné právne služby:

 
  • Obhajoba klienta v procesnom postavení podozrivého, obvineného, obžalovaného alebo odsúdeného v trestnom konaní, čo zahŕňa aj:
   • Poskytovanie potrebnej právnej pomoci advokátom, starostlivosť o to, aby boli v konaní objasnené skutočnosti, ktoré klienta zbavujú viny zo spáchania trestného činu alebo jeho vinu zmierňujú vrátane oprávnenia zaobstarávať a predkladať dôkazy,
   • Podávanie návrhov, žiadostí, opravných prostriedkov proti rozhodnutiam orgánov činných v trestnom konaní a súdov prostredníctvom advokáta
   • Účasť a obhajoba advokátom na úkonoch vykonávaných orgánmi činnými v trestnom konaní a súdom, 
   • Účelné využívanie všetkých zákonných prostriedkov a spôsobov obhajoby klienta Vami zvoleným právnikom,
  • Zastupovanie klienta ako poškodeného v trestnom konaní, čo zahŕňa aj:
   • Spísanie trestného oznámenia, uplatnenie nároku na náhradu škody v trestnom konaní,
   • Podávanie návrhov, žiadostí a opravných prostriedkov proti rozhodnutiam orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu,
   • Účasť a zastupovanie na úkonoch v trestnom konaní, ktorých sa môže zúčastniť poškodený,
   • Poskytovanie potrebnej právnej pomoci.

 

 

Obchodné právo         Občianske právo         Pracovné právo         Ústavné právo        Správne právo