Obchodné právo

 
V oblasti obchodného práva poskytujeme aj tieto právne služby:
  • Spisovanie listín o právnych úkonoch - akékoľvek zmluvy alebo jednostranné právne úkony ako napríklad výpovede, odstúpenia od zmluvy, žaloby, vyjadrenia v súdnom konaní, výzvy, odvolania
  • Vypracovávanie právnych rozborov advokátom
  • Právne poradenstvo a právne zastupovanie advokátom v konaniach pred súdmi a inými štátnymi orgánmi so skúsenosťami v oblasti vymáhania pohľadávok, ako aj pri mimosúdnom riešení sporov
  • Zakladanie, zmeny a zrušovanie obchodných spoločností a družstva, a to aj príprava podkladov a zastupovanie vo veciach zápisov, zmien a výmazov údajov z obchodného registra aj s použitím elektronického zaručeného podpisu právneho zástupcu, čím ušetríte na súdnych poplatkoch.

 

 

Trestné právo         Občianske právo         Pracovné právo         Ústavné právo        Správne právo