Kontakt

JUDr. Ivan Glovniak, advokátska kancelária
so sídlom D.Dlabača 2748/28, 010 01 Žilina
IČO: 42433665 
DIČ: 1120879023
zapísaný v zozname advokátov vedenom 
Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7090
 
mobil: 0907 848 678, e-mail: ivan.glovniak@gmail.com
 
bankové spojenie: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky,

IBAN: SK42 8360 5207 0042 0525 0503, BIC (SWIFT): BREXSKBXXXX

neplatca DPH
 

Pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie je JUDr. Ivan Glovniak, advokát poistený v KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, Bratislava 816 23, IČO: 00 585 441 a to s výškou poistného krytia 500.000,- €.Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytovaní právnych služieb podľa slovenského práva a práva Európskej únie a na škodové udalosti vzniknuté na území Slovenskej republiky a na území členského štátu Európskej únie.

Kontaktné údaje uvedené vyššie sú aj kontaktnými údajmi, kde možno podať sťažnosť alebo reklamáciu na poskytovanú službu alebo získať informácie o poskytovanej službe. Bližšie informácie o poskytovanej službe možno získať a sťažnosť na výkon činnosti advokáta možno podať aj na adrese: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava. www.sak.sk 

 
Nájdete nás aj na facebooku alebo google+ alebo twitteri.